Przyczepy kempingowe wynajem MazuryWypożyczalnia przyczep kempingowych Mazury

Warunki rezerwacji

1. Aby rezerwacja była ważna należy wpłacić zadatek, kwota zadatku wyliczona jest podczas procesu rezerwacji

2. Zadatek można wpłacić za pomocą karty kredytowej lub przelewem na rachunek bankowy (informację o numerze konta dostaniesz po złożeniu rezerwacji), zadatek musi być wpłacony do 3 dni od złożenia rezerwacji w przeciwnym razie  zostanie odrzucona

3. Płatność za wynajem musi być wniesiona w całości z góry najpóźniej do chwili odbioru przyczepy, jeżeli najemca w tym terminie nie uzupełni wpłaty, rezerwacja zostanie anulowana

4. w przypadku anulowania rezerwacji zostaną naliczone następujące opłaty:

  • powyżej 50 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 30% całkowitych kosztów zadatku
  • 49 do 25 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 50% całkowitych kosztów zadatku
  • 24 do 16 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 100% całkowitych kosztów zadatku

5. Po otrzymaniu Twojej rezerwacji nasz pracownik ją weryfikuje i na podany adres mailowy odsyła informację o jej potwierdzeniu

6. Po wpłacie zadatku rezerwację uznaje się za dokonaną i zaczynają obowiązywać Cię „ogólne warunki wynajmu”

7. Najpóźniej w dniu odbioru przyczepy musi zostać wpłacona kaucja ,kaucję wpłacamy na miejscu w dniu wynajmu – gotówką.

8. W przypadku gdy kaucja nie zostanie wpłacona lub najemca nie okaże wymaganych dokumentów tożsamości, rezerwacja zostanie potraktowana jako anulowana w ostatniej chwili, co wiąże się z opłatą 100% kosztów wynajmu.

Ogólne Warunki Wynajmu

1. Ogólne zasady/warunki wynajmu.
1.1. Poniższe warunki wynajmu przyczepy campingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu przyczepy campingowej. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy Najmu i stają się wiążące dla Stron z chwilą złożenia potwierdzonej rezerwacji lub podpisania Umowy Najmu.
1.2. Przedmiotem Umowy Najmu jest tylko i wyłącznie wynajem przyczepy campingowej wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.
1.3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania pojazdu campingowego Najemcy
i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w Umowie.
1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy oraz stanowi załącznik do Umowy Najmu.
1.5. W przypadku, gdy pojazd jest zatrzymany, zablokowany, zaplombowany, zdeponowany lub zajęty lub w inny sposób unieruchomiony z jakiegokolwiek powodu z winy Najemcy, wszystkie wydatki z tym związane obciążają Najemcę, w tym straty z tytułu umowy leasingu, wydatki poniesione przez Wynajmującego na prawników, nawet jeśli ich interwencja nie była obowiązkowa.
1.6. Najemcą może być tylko obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej, posiadający ważne dokumenty oraz adres zamieszkania na terenie Unii Europejskiej
1.7. “Ogólne Warunki Wynajmu” wiążą obie strony z dniem potwierdzenia rezerwacji i są integralną częścią umowy najmu.

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy
2.1. Kierowcą samochodu ciągnącego przyczepę campingową może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii B przynajmniej od 3 lat. W niektórych przypadkach wymagane jest posiadanie kategorii E do B
2.2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu
2.3. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.
2.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.
2.5. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

3. Ubezpieczenie
3.1. Przyczepa campingowa posiada wymagane prawem ubezpieczenie OC.
Najemca / kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności
4.1. Rezerwacji przyczepy campingowej można dokonywać za pomocą systemu rezerwacji znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego, otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji.
4.2. Koszt wynajmu/opłata za wynajem (pojazdu campingowego) ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:
4.2.1. wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,
4.2.2. opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie przyczepy w pełną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełne zbiorniki wody, instruktaż.
4.2.3. wyposażenia opcjonalnego
4.3. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem pojazdu, m.in. winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz awarii ogumienia.
4.4. W celu potwierdzenia rezerwacji dokonanej w formie o której mowa w pkt 4.1. , należy w ciągu 3 dni od jej złożenia wpłacić zaliczkę w kwocie wyliczonej podczas składania rezerwacji
4.5. Brak wpłaty w terminie i kwocie określonej w formularzu rezerwacji będzie skutkować jej odrzuceniem
4.6. Najpóźniej przed planowaną datą odbioru pojazdu przez Najemcę, należy opłatę za wynajem powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 100% ogólnej wysokości opłaty za wynajem określonej w pkt. 4.2.
4.7. Kaucja w wysokości wskazanej w formularzu rezerwacji musi zostać wpłacona gotówką najpóźniej w dniu wynajmu.
4.8. Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z wynajmu pojazdu campingowego.
4.9. Po podpisaniu Umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie anulowania rezerwacji.
4.9.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości najemcy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje mu prawo do jednostronnego rozwiązania umowy/anulowania rezerwacji w trybie natychmiastowym oraz poinformowania organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

5. Kaucja
5.1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości określonej w formularzu rezerwacji, na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z Umowy, a w szczególności:
5.1.1. w przypadku kradzieży pojazdu i szkody całkowitej
5.1.2. zgubienie kluczyków,
5.1.3. zgubienie dowodu rejestracyjnego,
5.1.4. uszkodzenie wypożyczonego pojazdu,
5.1.5. uszkodzenia wnętrza pojazdu np. uszkodzona tapicerka
5.1.6. palenia tytoniu i świec w pojeździe.
5.2. W przypadku uszkodzenia przedmiotów najmu, z kaucji potrącona zostanie kwota odpowiadająca wysokości zniszczeń
5.3. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu przyczepy  jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu. W przypadku gdy nie jest możliwe natychmiastowe oszacowanie start, wynajmujący ma 30 dni roboczych na rozliczenie i zwrot kaucji.
5.4. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu umowy najmu, w tym w szczególności zobowiązań powstałych
w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę
5.5. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.
5.6. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie Najemca zapłaci odsetki za zwłokę wraz z innymi opłatami związanymi z wyegzekwowaniem zapłaty.

6. Odstąpienie od Umowy / anulowanie rezerwacji
6.1. W przypadku anulowania rezerwacji/odstąpienia od umowy przez Najemcę zostaną naliczone następujące opłaty:

  • powyżej 50 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 30% całkowitych kosztów zadatku
  • 49 do 25 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 50% całkowitych kosztów zadatku
  • 24 do 16 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, 100% całkowitych kosztów zadatku

6.2. Anulowanie rezerwacji musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
6.3. Za datę anulowania rezerwacji przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego.
6.4. W przypadku anulowania/odrzucenia rezerwacji przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.
6.5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy/anulowania rezerwacji w każdej chwili, jeżeli   zarezerwowany POJAZD ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub zaistnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie  POJAZDU  przez  NAJEMCĘ.  W  takim  przypadku  WYNAJMUJĄCY może  zaproponować  NAJEMCY  inny POJAZD lub zwrócić wszelkie wniesione przez Najemcę opłaty  w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.

7. Przekazanie i zdanie pojazdu
7.1. W chwili wydania przyczepy campingowej zostanie podpisana umowa najmu, zgodna z niniejszymi “ogólnymi warunkami wynajmu” , nie podpisanie umowy przez Najemcę uznane zostanie za anulowanie rezerwacji w ostatniej chwili
7.1.1 Wraz z wydaniem pojazdu Wynajmujący otrzymuje następujące dokumenty: podpisaną umowę najmu , protokół zdawczo-odbiorczy, dowód rejestracyjny lub potwierdzoną notarialnie kopię dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie ubezpieczenia
7.2. Możliwość oraz koszt i czas wynajmu pojazdu zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć pojazd.
7.3.1. W pojeździe obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego, zabrania się również przewożenia rowerów i innych „ruchomych” przedmiotów w części mieszkalnej.
7.3.2. Przyczepę należy zwrócić czystą wewnątrz oraz na zewnątrz, zbiorniki wody czystej, brudnej, kaseta WC – puste
7.3.3. Najemca płaci kwotę 200 pln w przypadku oddania pojazdu z nie opróżnionym WC. Koszty sprzątania wewnątrz pojazdu – 150pln, mycie z zewnątrz 150 pln, zgubienie kluczyków 1500 pln, zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej 1500 pln, pranie tapicerki 100-500 pln.
7.3.4. W przypadku zdania pojazdu po upływie terminu określonego w Umowie Najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.
7.4. Najemca zwraca pojazd w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy Najmu bez pisemnej ( SMS lub mailem) zgody Wynajmującego.
7.4.1.W przypadku istnienia możliwości przedłużenia terminu zdania pojazdu przez Wynajmującego ,  koszt będzie ustalony w wysokości określonej w pkt 4.2.1.
7.5. W przypadku opóźnienia w wydaniu pojazdu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu pojazdu.
7.6. Przed przekazaniem przyczepy campingowej klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania  jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
7.7. Jeżeli Najemca zwróci pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.
7.8. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania
o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.
7.9. Odbiór pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy przeglądzie podczas zwrotu pojazdu.
8.0. Zwrot i odbiór pojazdu odbywa się wyłącznie w siedzibie Wynajmującego tj. w Tumianach 13b , w godź. 10-15, w przypadku umówionego odbioru/zwrotu w godzinach późniejszych obowiązuje dopłata 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

8. Postępowanie w przypadku awarii / wypadków.
8.1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii oraz uzgodnień z Wynajmującym.
8.2. W przypadku kolizji/wypadku nie z winy Najemcy, należy także powiadomić policję,
a także spisać protokół wypadku podpisany przez sprawcę. Wszystkie tego typu szkody nie zgłoszone i nie poświadczone przez policję Najemca będzie zobowiązany likwidować na koszt własny.
8.3. Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu.
8.4. W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu uzgodnionych z nim kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania
8.5. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.
8.6. W sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.
8.7. Najemca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas użytkowania Pojazdu zarówno podzespołów mechanicznych jak również elektronicznych oraz wszelkich innych elementów wyposażenia Pojazdu pod rygorem całkowitej utraty kaucji.

9. Ograniczenia w zakresie użytkowania
9.1. Pojazd campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.
9.2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu pojazdu.
9.3. Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iz spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
9.4. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu ciągnącego przyczepę pod wpływem alkoholu lub innych używek.
9.5. Zabronione jest przekraczanie dozwolonej prędkości  oraz otwierania okien bocznych
i szyberdachów w czasie jazdy.
9.6. W przypadku pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych
i widowiskowych jak stadiony, hale, amfiteatry, w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym.
9.7. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wszelkiego rodzaju świec, kadzideł itp
9.7.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w pojeździe na koszt Najemcy.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy Sąd dla siedziby Wynajmującego. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszych warunków, zawsze obowiązuje wersja polska.

Podstawą szczęścia jest wolność – a wolność to podróże.
Chcesz zwiedzić Warmię i Mazury? Może morze Cię przyciąga?
Albo po prostu zostań u nas – na Campingu Nr 10 w Tumianach. Każdy kierunek jest dobrym pomysłem, a nasze przyczepy pozwalają Państwu zasypiać i  budzić się w komfortowych warunkach, w pięknych miejscach.
Sprawdź nas i oceń możliwości…
A potem zdecyduj gdzie się wybierzesz wraz z naszą przyczepą.

 

Zapraszamy! Sprawdź nasze przyczepy już dziś!